Darba aizsardzība - apmācības, semināri
Programmas

Profesionālās izglītības programmas mērķis : Apgūt teorētiskās zināšanas par darba drošības prasībām lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā.

Jūsu ieguvumi:

 • Samazināts risks apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:  Iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par darba drošības prasībām, strādā augstumā, vietās, kas atrodas piecu metru augstumā  un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

Jūsu ieguvumi:

 • Samazināsiet risku apdraudēt savu un citu nodarbināto drošību un veselību;
 • Pratīsiet organizēt darbu atbilstoši darba aizsardzības prasībām;
 • Pārzināsiet darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā;
 • Pārzināsiet darba drošības sistēmas organizēšanas pamatprincipus;
 • Pratīsiet sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis : Apgūt teorētiskās zināšanas par darba drošības prasībām lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā veicot sastatņu montāžu un demontāžu.

Jūsu ieguvumi:

 • Zināšanas ar sastatņu montāžu reglamentējošos normatīvos aktos un standartos;
 •  Spēja lasīt sastatņu montāžas - demontāžas plānus;
 •  Zināšanas par sastatņu elementu veidiem, savstarpējo savietojamību un atbilstību drošības prasībām, pirms sākt to uzstādīšanu;
 • Ievērot drošības pasākumus un lietot darbu veikšanai atbilstošu aizsardzības aprīkojumu.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis : Apgūt teorētiskās zināšanas par darba drošības prasībām lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā veicot sastatņu montāžu un demontāžu.

Jūsu ieguvumi:      

 • Zināšanas ar sastatņu montāžu reglamentējošos normatīvos aktos un standartos;
 •  Spēja lasīt sastatņu montāžas - demontāžas plānus;
 •  Zināšanas par sastatņu elementu veidiem, savstarpējo savietojamību un atbilstību drošības prasībām, pirms sākt to uzstādīšanu;
 • Ievērot drošības pasākumus un lietot darbu veikšanai atbilstošu aizsardzības aprīkojumu.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:  Apmācīt personas, kuru darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanas. Apmācību rezultātā izglītojamiem dot zināšanas un prasmes par stropēšanas darbiem, kravas iekraušanas un izkraušanas kārtību ar drošiem paņēmieniem. Iegūtās zināšanas nodrošina efektīvu darba izpildi un samazinās negadījumu iespējamību darba vietā.

Jūsu ieguvumi:

 • Veikt atsevišķu kravas satvērējierīču apskati un darbības pārbaudi;
 • Izpildīt vienkāršus iekraušanas, izkraušanas darbus;
 • Noteikt stropu atbilstību kravas īpatnībām;
 • Pielietot žestu valodu;
 • Pielietot kravas satvērējierīces

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis : Apgūt teorētiskās zināšanas par krūmgrieža, motorzāģa uzbūvi, darbības principiem, darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar krūmgriezi, motorzāģi, prasmi veikt  to tehnisko apkopi.

Jūsu ieguvumi:

 • Pārzināt krūmgrieža un motorzāģa uzbūvi un darbības principus;
 • Veikt krūmgrieža un motorzāģa sagatavošanu darbam, kā arī apkopi;
 • Veikt krūmgrieža, motorzāģa drošu ekspluatāciju.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:  Apgūt teorētiskās zināšanas par apkures katlu iekārtu uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, prasmi veikt atļauto apkopi, pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar apkures krāsnīm.

Jūsu ieguvumi:

 • Samazināsiet risku apdraudēt savu un citu nodarbināto drošību un veselību, strādājot ar apkures iekārtām;
 • Pratīsiet organizēt darbu atbilstoši darba aizsardzības prasībām;

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:  Apgūt teorētiskās zināšanas par katliekārtām, to uzraudzību, kā arī ar normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar bīstamo iekārtu ekspluatāciju, instrukcijām katliekārtu apkalpojošajam personālam un iepazīstināt ar bīstamajiem faktoriem darbā ar katliekārtām.

Jūsu ieguvumi:                                                   

 • Samazināsiet risku apdraudēt savu un citu nodarbināto drošību un veselību, strādājot ar katlu iekārtām;
 • Pratīsiet organizēt darbu atbilstoši darba aizsardzības prasībām;

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:  Pārzināt augstspiediena katlu iekārtas tehnisko dokumentāciju. Pārzināt kā darbojas augstspiediena katlu iekārtas un kādas ir ekspluatācijas prasības. Pārzināt augstspiediena katlu iekārtas tehnisko apkopi. Darba aizsardzības prasību ievērošana saistībā ar augstspiediena katlu iekārtas darbu.

Jūsu ieguvumi:

 • Samazināsiet risku apdraudēt savu un citu nodarbināto drošību un veselību, strādājot ar augstspiediena katlu iekārtām;
 • Pratīsiet organizēt darbu atbilstoši darba aizsardzības prasībām;

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:  Pārzināt zemspiediena katlu iekārtas tehnisko dokumentāciju. Pārzināt kā darbojas augstspiediena katlu iekārtas un kādas ir ekspluatācijas prasības. Pārzināt augstspiediena katlu iekārtas tehnisko apkopi. Darba aizsardzības prasību ievērošana saistībā ar augstspiediena katlu iekārtas darbu.

Jūsu ieguvumi:

 • Samazināsiet risku apdraudēt savu un citu nodarbināto drošību un veselību, strādājot ar zemspiediena katlu iekārtām;
 • Pratīsiet organizēt darbu atbilstoši darba aizsardzības prasībām;

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis : Apgūt teorētiskās zināšanas par spiedieniekārtu uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar spiedieniekārtām. Prast orientēties un pareizi kārtot ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju, veikt atļauto tehnisko apkopi

.Jūsu ieguvumi:

 • Spēsiet orientēties spiedieniekārtas tehniskajā dokumentācijā;
 • Pārzināsiet spiedieniekārtu uzbūvi, darbības principus un ekspluatācijas prasības;
 • Spēsiet veikt spiedieniekārtu tehnisko apkopi;
 • Organizēt un veikt darbus ar spiedieniekārtu, ievērojot darba drošības noteikumus;
 • Pareizi rīkoties spiedieniekārtu darbības traucējumu gadījumā.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis : Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās zināšanas par aelektrokrāvēja darbības principiem, elektrokrāvēja pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar elektrokrāvēju.

Jūsu ieguvumi:

 • Samazināts risks apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un vadot elektrokrāvēju;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis: Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās zināšanas par autokrāvēja darbības principiem, autokrāvēja pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar autokrāvēju.

Jūsu ieguvumi:

 • Samazināts risks apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un vadot autokrāvēju;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis : Apgūt teorētiskās zināšanas par „ hidromanipulatora pareizas ekspluatcijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar hidromanipulatoru, hidromanipulatora darbības principiem..

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt hidromanipulatora uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis : Apgūt teorētiskās zināšanas par hidrauliskā pacēlāja (ar izlici un grozu) uzbūvi, darbības principiem, to izmantošanu, tehnisko apkopju veikšanu, pārzinot arī drošības noteikum prasības.

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt hidrauliskā pacēlāja uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis : Apgūt teorētiskās zināšanas par automobiļa celtņa  pareizas ekspluatcijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar automobiļa celtņa, automobiļa celtņa darbības principiem..

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt automobiļa celtņa uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis : Apgūt teorētiskās zināšanas par izlices celtņa pareizas ekspluatcijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar izlices celtni, celtņa darbības principiem.

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt izlices celtņa uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis : Apgūt teorētiskās zināšanas par celtņa pareizas ekspluatcijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar celtni, celtņa darbības principiem..

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt torņa celtņa uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis : Apgūt teorētiskās zināšanas par torņa celtņa pareizas ekspluatcijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar torņa celtni, celtņa darbības principiem..

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt torņa celtņa uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

Profesionālās izglītības programmas mērķis : Apgūt teorētiskās zināšanas par portālā darbības principiem, pareizas ekspluatācijas tehnisko dokumentāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar izlices celtni, portālā celtņa darbības principiem.

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt portālā celtņa uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;

Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Cena: 60 EUR + PVN*

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē