Lietošanas noteikumi

NOTEIKUMI APSTIPRINĀTI

SIA "MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC"

Rīgā, 2019. gada 1. jūnijā

 

Privātuma politika

SIA "MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC"

 

Pārzinis SIA "MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" reģ. Nr.45403009746 (turpmāk – Sabiedrība), juridiskā adrese: Stabu 119, Rīga, LV-1009, tālr. +37120024906, e-pasta adrese: info@sunstaracademy.lv

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personu datu apstrādi, tad Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot iepriekš norādītos sakaru kanālus.

Sabiedrība apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kā arī aizsargā personas datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām.

Šī privātuma politika izskaidro, kā Sabiedrība apstrādā fiziskas personas datus (klientu, sadarbības partneru, sadarbības partneru pārstāvju/kontaktpersonu un citu personu, kuru dati var nonākt Sabiedrības īstenotās komercdarbības ietvaros), datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Sabiedrības privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasība, kā arī rūpēsimies par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

 1. Personas datu apstrādes nolūki:

Sabiedrības personas datu apstrādes nolūki ir saistīti ar Sabiedrības funkcijām. Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un administrēšanai – šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītos jautājumos – arī rēķinu nosūtīšanai;

 • personāla atlasei un vadībai;

 • efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšanai;

 • izglītības pakalpojuma sniegšanai - mācību procesa nodrošināšanai, jaunu mācību virzienu attīstībai (Klienta reģistrācijai, Ministra Kabineta noteikuma prasībām atbilstošo dokumentu izstrādei, programmas apguves apliecinošu dokumentu izgatavošanai u.c.);

 • klientu apkalpošanai;

 • informācijas izsūtīšanai klientiem;

 • norēķinu administrēšanai;

 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

 • Sabiedrības un trešo personu īpašumu aizsardzībai, darbinieku un trešo personu drošībai, lai novērstu, kontrolētu un atklātu pretlikumīgas darbības un šādu darbību gadījumā veiktu efektīvu izmeklēšanu, fiksētu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu (piemēram, videonovērošana).

 1. Sabiedrība apstrādā personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats:

 • ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram, grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasības, Arhīva likuma prasības.

 • leģitīmās intereses nodrošināšana. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai veiktu komercdarbību, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, lai nodrošinātu Sabiedrības un tās klientu īpašuma aizsardzību, kā rezultātā Sabiedrības juridiskajā adresē, saimnieciskās darbības veikšanas vietā var tikt veikta videonovērošana, vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

 • līguma noslēgšana vai izpilde. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai noslēgtu līgumus, uzraudzītu to īstenošanu, pildītu noslēgto līgumu nosacījumus, kā arī, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības;

 • datu subjekta piekrišana. Piesakoties uz Sabiedrības izsludinātajām vakancēm, Jūs piekrītat savā CV, pieteikuma vēstulē vai anketā norādīto personas datu apstrādei (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, izglītība, pieredze un valodu prasme atbilst amata prasībām u.c.). Sabiedrība apstrādā personas datus, lai izvērtētu pieteikumu un noteiktu, vai esi piemērots vakantajam amatam.

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

 • kamēr Sabiedrība pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – Sabiedrība glabās līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;

Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

 • Video novērošanas rezultātā iegūtos datus Sabiedrība glabās 1 mēnesi, lai atklātu iespējamos noziedzīgos nodarījumus.

Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, Sabiedrība tos dzēsīs vai iznīcinās.

 1. Personas datu saņēmēji

Sabiedrība veic attiecīgums pasākumus, lai apstrādātu personas datus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata konkrētajai personas datu apstrādei.

Personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • Sabiedrības darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem nepieciešams apstrādāt personas datus darba pienākumu izpildei.

 • Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Sabiedrība var nodot datus valsts un pašvaldības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm, pašvaldībām, nodokļu pārvaldei tiesai, zvērinātam tiesu izpildītājam).

 • Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, Sabiedrība personas datus var nodot sadarbības partneriem – apstrādātājiem atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā apjomā, kas veic vajadzīgo datu apstrādi Sabiedrības uzdevumā, piemēram, auditori, datu bāzes tehniskais uzturētājs un citas personas, kuras saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Sabiedrībai.

 • Trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai konkrētajai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

 1. Sadarbības partneru personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātāju izvēle

Sabiedrība veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Sabiedrība rūpīgi izvēlas personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtē tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

 1. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi vai rakstveidā, iesniedzot Sabiedrības juridiskajā adresē Blaumaņa iela 5A-5, Rīga, LV-1011, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: abc@abc.edu.lv

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem (iesniegt iesniegumu Sabiedrībai), pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, personas datu dzēšanu, personas datu pārnesamību, iebilst pret personas datu apstrādi vai lūgt personas datu labošanu kā arī citas tiesības, kuras izriet no Regulas noteikumiem.

Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Sabiedrība neizmanto Jūsu datus automatizēto lēmumu pieņemšanā.

 1. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi vai rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Sabiedrības juridiskajā adresē: Stabu 119, Rīga, LV-1009 (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: info@sunstaracademy.lv 

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic Sabiedrība, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

 1. Sīkdatnes

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā "cookies").

1. Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

2. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs savā mājaslapā varam integrēt trešo pušu sīkdatnes, piemēram, Facebook, Google Analytics. „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Facebook sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību, attiecas tieši uz tiem mājaslapas apmeklētājiem, kas lieto arī Facebook pakalpojumus, jo šīs sīkdatnes nodrošina Facebook tīklā redzamo reklāmu un satura pielāgošanu atbilstoši ierīces un interneta pārlūka lietotāja interesēm.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

 1. Izmaiņas Privātuma politikā

Sabiedrībai ir tiesības veikt grozījumus šajos noteikumos. Šo noteikumu aktuālā versija ir pieejama Sabiedrības mājas lapā: https://sunstaracademy.lv/lietosanas-noteikumi  PRIVĀTUMA POLITIKA.